هم اندیشی

الف) هم‌اندیشی با دانشگاه‌های همکار و دستگاه‌های سفارش‌دهنده و بهره‌بردار

در راستای معرفی دانشگاه‌های همکار و بررسی مسیر اجرای طرح، نمایندگانی از دانشگاه اصفهان، دانشگاه صنعتی اصفهان و دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، نمایندگانی از وزارت نیرو، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت بهداشت و سازمان محیط زیست به همراه نمایندگانی از اعضای هیات علمی دانشکده‌های مختلف دانشگاه تهران در مورخ 19/04/91 در دانشگاه تهران برگزار شد و ضمن معرفی تجربیات و پتانسیل‌ها، و سپس روند مدیریتی طرح و نقش هریک از دانشگاه‌ها مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

همچنین در راستای همکاری و تعامل با دانشگاه‌های همکار در پیشبرد اهداف طرح، جلسات متعدد با حضور نمایندگان دانشگاه اصفهان، دانشگاه صنعتی اصفهان و دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری و مجری و مدیر علمی طرح در دانشگاه تهران برگزار شده است.

ب) هم‌اندیشی با ذینفعان طرح

 1. هم‌اندیشی با وزارت نیرو

  نظر به اینکه دستگاه سفارش‌دهنده طرح وزارت نیرو می‌باشد جلسات متعدد و مستمر با مدیران و کارشناسان مربوطه و مخصوصا دفتر برنامه‌ريزي كلان آب و آبفا برگزار شده است. همچنین در راستای تعامل بیشتر کمیته حامی طرح‌ در آن وزارتخانه تشکیل شده و در جریان روند اجرای طرح قرار دارد.

  همچنین ارتباط و تعامل خوبی برای پیشبرد طرح با سازمان آب و فاضلاب کشور ایجاد شده است. در همین راستا می‌توان به جلسات هم‌اندیشی متعدد با همکاران آن سازمان از جمله دفتر بهبود روش‌های بهره‌برداری فاضلاب شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور اشاره نمود.

 2. هم‌اندیشی با وزارت جهاد کشاورزی

  نظر به اینکه یکی از بهره‌برداران اصلی طرح وزارت جهاد کشاورزی می‌باشد، جلسات متعدد هم‌اندیشی با نهادها و مجموعه‌های ذیربط برگزار شده است. از جمله می‌توان به برگزاری جلسات مختلف هم‌اندیشی با همکاران سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی و پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری اشاره کرد.

 3. هم‌اندیشی با سازمان حفاظت محیط زیست

  جلسات هم‌اندیشی مختلفی با نمایندگان سازمان حفاظت محیط زیست در آن سازمان و دانشگاه تهران انجام شده است. از جمله می‌توان به جلسات متعدد کارشناسی در خصوص شرح خدمات پروژه‌های طرح و تهیه بانک اطلاعاتی کمی و کیفی پساب‌ها با همکاران دفتر آب و خاک در آن سازمان اشاره کرد.

 4. هم‌اندیشی با وزارت صنعت، معدن و تجارت

  جلسات متعددی با همکاران مرتبط در وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص طرح انجام شده است. از جمله می‌توان به جلسه هم‌اندیشی تاریخ 26/07/91 با مدیرعامل شهرک‌های صنعتی استان تهران اشاره نمود.

 5. هم‌اندیشی با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

  جلسات مختلفی با حضور همکاران وزارت بهداشت در خصوص تعیین اولویت‌ها و شرح خدمات طرح با همکاران مربوطه برگزار شده که می‌توان به جلسه هم‌اندیشی مورخ 25/11/91 در پژوهشکده محیط‌زیست دانشگاه علوم پزشکی تهران اشاره نمود.

 6. هم‌اندیشی با وزارت نفت

  در راستای بررسی زمینه‌های همکاری مشترک در پیشبرد طرح، جلسه‌ای با حضور نمایندگانی از دانشگاه تهران به عنوان مجری محوری و نمایندگان پژوهشگاه صنعت نفت در تاریخ 15/07/91 در پژوهشگاه صنعت نفت برگزار شد.

ج) هم‌اندیشی‌ها با همکاران متخصص در امر بازیافت پساب

 • گروه مهندسی آب و فاضلاب دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباس‌پور
 • موسسه تحقیقات آب
 • موسسه آب دانشگاه تهران
 • همکاران طرح کلان ملی " بررسي اثرات تغيير اقليم و مديريت خشكي و خشكسالي "
 • مدیران و متخصصان شرکت‌های مشاور مرتبط
 • صاحبنظران و متخصصین امر در امر تصفیه و بازیافت پساب‌ها
 • و ...

د) جلسات کمیته راهبری

مديريت و هدايت هر طرح كلان بر عهده کمیته راهبری می‌باشد. تركيب اعضای کمیته راهبری طرح عبارت است از نماینده كميسيون کشاورزی، آب و منابع طبیعی به عنوان رئیس کمیته، نماينده وزارت نیرو به عنوان دستگاه سفارش دهنده، ناظر طرح به عنوان دبیر، نمايندگانی از وزارت کشاورزی، وزارت بهداشت، سازمان محیط زیست و وزارت صنایع به عنوان سازمان‌های بهره‌بردار، مجري اصلي و تعدادی از صاحب‌نظران مرتبط که توسط كميسيون تعیین می‌گردند.

 • برگزاری اولین جلسه کمیته راهبری

  اولین جلسه کمیته راهبری طرح با حضور نائب رئیس جلسه جناب آقای مهندس اسدالهی و نمایندگانی از دستگاه‌های سفارش دهنده، بهره‌بردار، ناظر و مجری در تاریخ 04/11/91 در دانشگاه تهران برگزار شد. در این جلسه روند اجرای طرح، اقلام تحویلی و فازبندی طرح مورد بحث و بررسی حاضرین قرار گرفت.

 • برگزاری دومین جلسه کمیته راهبری

  دومین جلسه کمیته راهبری طرح به ریاست جناب آقای دکتر تشیعی و با حضور نمایندگان دستگاه‌های سفارش‌دهنده، بهره‌بردار، مجری و ناظر در تاریخ 18/11/91 در دانشگاه تهران برگزار گردید و اعضای کمیته نظرات خود را در خصوص اقلام تحویلی و فازبندی طرح بیان نمودند.

 • برگزاری سومین جلسه کمیته راهبری

  سومین جلسه کمیته راهبری طرح به ریاست جناب آقای دکتر تشیعی و با حضور نمایندگان دستگاه‌های سفارش‌دهنده، بهره‌بردار، مجری و ناظر در تاریخ 22/12/91 در دانشگاه تهران تشکیل شد و شرح خدمات و ساختار تفکیک فعالیت‌های طرح، اولویت‌بندی پروژه‌ها و اقلام قابل تحویل طرح نهایی و تصویب گردید.

 • برگزاری چهارمین جلسه کمیته راهبری

  چهارمین جلسه کمیته راهبری طرح به ریاست جناب آقای دکتر تشیعی و با حضور نمایندگان دستگاه‌های سفارش‌دهنده، بهره‌بردار، مجری و ناظر در تاریخ 10/06/93 در دانشگاه تهران تشکیل شد و پس از ارائه گزارش وضعیت پروژه‌های طرح و بیان مشکلات و دغدغه‌های مجریان، مدیر و ناظر طرح، بر اهمیت حمایت مالی شورای عالی عتف، وزارت نیرو و دستگاه‌های ذینغع تاکید شد.

 • برگزاری پنجمین جلسه کمیته راهبری

  پنجمین جلسه کمیته راهبری طرح به ریاست جناب آقای دکتر مهرنیا و با حضور نمایندگان دستگاه‌های سفارش‌دهنده، بهره‌بردار، مجری و ناظر در تاریخ 23/06/94 در دفتر طرح کلان بازیافت پساب تشکیل شد و پس از بررسی پروژه‌های انجام‌شده و در حال انجام، شرح خدمات برخی پروژه‌ها مورد بازنگری قرار گرفت.

 • برگزاری ششمین جلسه کمیته راهبری

  ششمین جلسه کمیته راهبری طرح به ریاست جناب آقای دکتر تشیعی و با حضور نمایندگان دستگاه‌های سفارش‌دهنده، بهره‌بردار، مجری و ناظر در تاریخ 14/10/94 در شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور تشکیل شد و به ارائه گزارشی از پیشرفت طرح، پیشرفت سند ملی راهبردی بازیافت آب و بررسی مشکلات موجود طرح از جمله قرارداد نظارت پرداخته شد.

 • برگزاری هفتمین جلسه کمیته راهبری

  هفتمین جلسه کمیته راهبری طرح به ریاست جناب آقای دکتر تشیعی و با حضور نمایندگان دستگاه‌های سفارش‌دهنده، بهره‌بردار، مجری و ناظر در تاریخ 12/11/94 در شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور تشکیل شد و در مورد حق‌الزحمه نظارت، با توجه به روال حق‌الزحمه پروژه‌های پژوهشی در کشور تصمیم‌گیری شد و مقرر شد در خصوص پروژه های قلم یک و تعیین تکلیف آنها، نظر مکتوب ناظر دریافت و در کمیته راهبری تعیین تکلیف گردد.

 • برگزاری هشتمین جلسه کمیته راهبری

  هشتمین جلسه کمیته راهبری طرح به ریاست جناب آقای دکتر تشیعی و با حضور نمایندگان دستگاه‌های سفارش‌دهنده، بهره‌بردار، مجری و ناظر در تاریخ 05/12/94 در شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور تشکیل شد و گزارش دستگاه نظارت درخصوص درصد پیشرفت پروژه‌های طرح مورد تصویب کمیته قرار گرفت.

 • برگزاری نهمین جلسه کمیته راهبری

  نهمین جلسه کمیته راهبری طرح به ریاست جناب آقای دکتر تشیعی و با حضور نمایندگان دستگاه‌های سفارش‌دهنده، بهره‌بردار، مجری و ناظر در تاریخ 22/09/95 در شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور تشکیل شد و پیشنهاد شد باتوجه به گذشت مدت طولانی از تصویب پروژه‌های طرح کلان و محدودیت اعتباری اولویت‌بندی پروژه‌ها در دستور کار قرار بگیرد.