تماس با ما

نشانی: تهران، خ انقلاب، دانشگاه تهران، معاونت پژوهشی، دبیرخانه طرح های کلان، طرح کلان ملی بازیافت پساب

تلفن و دورنگار: 88980711

پست الکترونیکی: wrst_info@ut.ac.ir