سند ملی بازیافت آب

بحران کمبود آب و دغدغه‌های محیط‌زیستی دفع پساب از یک طرف و راهکارها و فناوری‌های بازیافت آب از پساب برای بهره‌گیری در چارچوب مدیریت منابع آب کشور از طرف دیگر، ضرورت تبیین چشم انداز و راهبردهای بازیافت آب از پساب را گوشزد می‌نماید. سند ملی "بازیافت آب از پساب" با مطالعه جوانب مختلف در حوزه پساب، انجام مصاحبه با صاحب‌نظران و متولیان موضوع، دریافت نظرات فنی در قالب برگزاری جلسات متعدد کارشناسی، کمیته‌های تخصصی، تلفیق و راهبری سند و بحث و تحلیل و جمع‌بندی نظرات دریافتی تدوین شده است. سند "بازیافت آب از پساب"، ضمن ترسیم الگوی مطلوب کشور در حوزه بازیافت آب از پساب، خطی مشی و نحوه حرکت برای رسیدن به این چشم‌انداز و الگوی مطلوب را در یک بازه زمانی 15 ساله تبیین می‌نماید.